LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Motina Dangaus!
Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai,
kad stebuklais trauki žmones iš ugnies stačiai.
Jonas Mačiulis-Maironis
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventovėje

Maldos ir giesmės

Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko leista 2009 m.

O stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, mūsų Guodėja ir Užtarėja,
su daugybe besimeldžiančių skubame pas Tave. Skubame tokie suvargę – ligų, skausmo, sunkumų, rūpesčių ir neteisybės prislėgti ir iškankinti.

O Dievo Motina, duok mums tokią širdį kaip Tavo – tokią tyrą, tokią gražią, tokią nesuteptą, tokią ištvermingą kentėjimuose; duok širdį, pilną tvirto tikėjimo, stiprios vilties, deginančios meilės ir tylaus nuolankumo. Tada galėsiu Jėzų taip mylėti, kaip Tu, Motina. Tada galėsiu visuose sunkumuose taip pat prie Jo glaustis.

S. Yla, 1964

O stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina,
kuri gydai žmonių kūno ir dvasios ligas, kuri trumpini skaistyklos kančias, – neleisk mums žūti kovoje ir priešo žabanguose. Užtark mus pas savo Sūnų, kuris kantriai laukia visų pas Jį grįžtančiųjų. Padėk mums Jį permaldauti, Jo malonę įgyti ir pasiekti amžinąją dangaus karalystę.

aukštyn