LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!
Tomo Vyšniausko fotografija

Maldos ir giesmės

Malda prie Kryžiaus medžio 

O šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,
Sandora tarp žemės ir dangaus.
Leisk pamilti tave,
Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės.

O šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,
Jėzų laikęs švelnus šventasis medi.
Visas pasaulis giesmėmis aukština tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge.

O šventasis Kryžiau, tu mūsų gyvenimas,
Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius.
Visas pasaulis trokšta tave pagerbti,
Mūsų išganyme, mano vienintele meile.

O šventasis Kryžiau,
Ant tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė.
Per tave visa atlikta ir visa gyvens tavyje,
O nuolat švytinti grožio prošvaiste.

O šventasis Kryžiau, šviesa ir tiesa,
Vienintele kenčiančiųjų viltie,
Tavo papėdėje
Stovėjo ištikimoji Mergelė, tapusi žmonijos Motina.

O šventasis Kryžiau, Amžinoji atleidimo šventykla,
Tavyje visa gyvena.
Tavy gimė Bažnyčia – Mistinė tikrovė –
Tikrasis meilės sakramentas.

O šventasis Kryžiau, vienybės šaltini,
Jėzaus dovanotas ramybės saite!
Garbė ir šlovė Tėvui,
Šlovė mūsų Karaliui,
Meilės Dvasia, ateik pas mus.

aukštyn