LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Maldos Jono Pauliaus II piligrimų kelio šventovėse

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Malda pradedant piligrimystę... Malda užbaigus piligrimystę...

Vilniaus arkikatedra, Šv. Kazimiero koplyčia

MALDA ŠVENTAJAM KAZIMIERUI

Šventasis Kazimierai, didis Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbintojau, Lietuvos ir jos jaunimo globėjau! Anuomet karališkojo dvaro malonumai nesutrukdė tau išlaikyti tvirtą tikėjimą ir mylinčią širdį. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Dievo Motinos užtarimo remiamas, išmelski iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdys taptų imlesnės Dievo meilei ir gailestingumui, o mūsų jaunimas nepasiklystų šiandienos pasaulio aklikeliuose. Melski mūsų tautai tikėjimo ir santarvės, o mums – dėkingumo ir vilties po šio gyvenimo darbų susitikti su tavimi amžinajame Viešpaties džiaugsme. Amen.

MALDA SAPIEGŲ DIEVO MOTINAI

Angelų karaliene, dangiškasis perle! Tavo Sūnus išklauso mūsų maldavimus, perėjusius per tavo rankas – Jis tikrai tave gerbia. Saugok šį miestą ir jo gyventojus; neatmesk jų prašymų, kai jie kreipiasi į tave. Juk į tave – lyg į motiną – kyla mūsų akys. Nusidėjėlių gynėja, tavo užtarimu tedovanoja mums Viešpats savo malonę ir teatleidžia mūsų kaltes. Gailestingumo motina, Lietuvos globėja, neatmesk mūsų maldų, kai šaukiamės tavo apgynimo! Geriau už mus žinai, ko mums reikia, todėl saugok mus nuo visokių nelaimių, užtark visus žmones ir suvienyk juos su savo Sūnumi. Amen.

Aušros Vartai ir Šv. Teresės bažnyčia

MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina, Švenčiausioji Mergele Marija, aš visiškai atsiduodu Tavo malonei ir neapsakomam gailestingumui šiandien ir visados, o labiausiai mirties valandą. Tau pavedu savo sielą ir kūną, visą viltį ir džiaugsmą, visas savo kančias ir nelaimes! Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu, kad per Tavo nuopelnus visi mano darbai ir veiksmai būtų sutvarkyti ir sutaikyti pagal Tavo šventą norą ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią! Amen.

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė

DIEVO GAILESTINGUMO LITANIJA

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neaprėpiamas, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, pranokstantis dangų, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį Įsikūnijusio Žodžio Asmenyje, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies žaizdos, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus Širdis visiems, ypač nusidėjėliams, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Bažnyčią, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, veikiantis Šventojo Krikšto sakramente, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltini, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybe išgąsčiuose, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba, pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties, pasitikiu Tavimi!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Vilniaus Kalvarijos

MALDA PRIE KRYŽIAUS MEDŽIO

O šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,
Sandora tarp žemės ir dangaus.
Leisk pamilti Tave,
Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės.

O šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,
Jėzų laikęs švelnus šventasis medi.
Visas pasaulis giesmėmis aukština Tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge.

O šventasis Kryžiau, Tu mūsų gyvenimas,
Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius.
Visas pasaulis trokšta Tave pagerbti,
Mūsų išganyme, mano vienintele meile.

O šventasis Kryžiau,
Ant Tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė.
Per Tave visa atlikta ir visa gyvens Tavyje,
O nuolat švytinti grožio prošvaiste.

O šventasis Kryžiau, šviesa ir tiesa,
Vienintele kenčiančiųjų viltie,
Tavo papėdėje
Stovėjo ištikimoji Mergelė, tapusi žmonijos Motina.

O šventasis Kryžiau, Amžinoji atleidimo šventykla,
Tavyje visa gyvena.
Tavy gimė Bažnyčia – Mistinė tikrovė –
Tikrasis meilės sakramentas.

O šventasis Kryžiau, vienybės šaltini,
Jėzaus dovanotas ramybės saite!

Garbė ir šlovė Tėvui,
Šlovė mūsų Karaliui,
Meilės Dvasia, ateik pas mus.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia

MALDA

Pivašiūnų šventovė

MALDA PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

Švenčiausioji Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, Dievo ir mūsų Motina! Tavo padedami ir užtariami mes tikimės išmelsti malonių sau, Bažnyčiai ir Tėvynei.

Nuliūdusiųjų Paguoda, Tavęs nuolatos šaukiasi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguodą ir paramą suranda visi, kurie ieško Tavo pagalbos, kai šeimas ir kraštą ištinka nelaimės.

Bažnyčios Motina, apsaugok mus nuo pavojų, suteik tikėjimo dovaną, gelbėk nuo dvasinės mirties, pagydyk abejingas širdis, duok malonių mūsų sielai ir kūnui. Mes trokštame būti Tavo Sūnaus Prisikėlimo dalininkai.

Pivašiūnų Marija, Tavo globai pavedame Šv. Tėvą, vyskupus, kunigus, visas Dievui atsidavusias sielas, Lietuvos jaunimą ir Bažnyčią. Amen.

Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui…

Aprobuota, Vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorys, 1994 09 27

Marijampolės bazilika

MALDA PAL. JURGIO MATULAIČIO KANONIZACIJAI PRIARTINTI

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA PRAŠANT SVEIKATOS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.“ Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą ligoniui (čia paminėti ligonio vardą), kuris šaukiasi palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga jo išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais nebūsime apvilti. Amen.

Kauno arkikatedra

MALDA

Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

JONO PAULIAUS II VELYKŲ MALDA
1984

Kristau! Nukryžiuotas ir prisikėlęs!
Dėkojame Tau!

Prašome Tavęs atleidimo
už kiekvieną blogį,
kuris suveši žmogaus širdyje ir pasaulyje,
prašome Tavęs atleidimo
už kiekvieną nepadarytą gerą darbą!

Šloviname Tave prisikėlusį!
Kaip apaštalas Tomas,
kuris iš pradžių netikėjo Tavo Prisikėlimu,
liečiame mūsų atpirkimo ženklus
Tavo rankose, Tavo kojose,
Tavo šone,
su gyvu tikėjimu išpažindami:
„Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Priimk šį išpažinimą,
šią velykinę Bažnyčios žinią.
Tegul nuskamba ji plačiu aidu
džiaugsmo pasveikinimuose,
ištartuose skirtingomis kalbomis,
kuriomis Tavo sekėjai
visame Žemės rutulyje
išpažįsta ir skelbia tikėjimą Prisikėlimu.

(Jonas Paulius II. „Mano maldos“, p. 34)

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

MALDA GRAŽIOSIOS MEILĖS MOTINAI
Marijos sugrįžimui į Pažaislį 2000 m. liepos 15 d.

Marija, Gražiosios Meilės Motina, lenkiamės Tau, sugrįžusiai į Ramybės kalną. Meldžiame Tave, apglėbk meilės žvilgsniu mūsų tautą, sugrąžink šaliai ramybę ir vienybę, įkvėpk teisingumo ir kilnumo troškimą, augink ir brandink mūsų jaunimą, kad šis skleistų Tavo Sūnaus karalystę žemėje. Amen.

IMPRIMATUR Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas, Kaunas, 2000 02 23

Šiluvos šventovė

MALDA ŠVČ. M. MARIJAI ŠILUVOJE

Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį, išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę, atstatytume apleistas mūsų širdžių šventoves ir permaldautume Viešpatį už mūsų tautos apsileidimus bei nuodėmes.

O Dievo Motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių Tavo apsireiškimo garbę, dar labiau pagerbti Tave, mūsų žemės Globėja, ir Tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasią. Amen.

IMPRIMATUR Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas metropolitas

MALDA PRIE STEBUKLINGOJO MARIJOS PAVEIKSLO

O mano Motina ir mano Valdove, dangaus ir žemės Karaliene, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta iš visų Jo rankų kūrinių! Tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioje vietoje, kur aš, nusidėjėlis, dabar klūpau prieš Tavo stebuklingąjį paveikslą, Tu daug kartų esi parodžiusi savo galią, duodama mums viltį būti Tavo užtartiems. Tu išgelbėjai mus iš klaidingo mokslo, padarei daugel stebuklų, suteikdama ligoniams sveikatą, ir vedi Lietuvą Apvaizdos keliais.

O gailestingiausia ir galingiausia Motina, ir dabar pažvelk į mus, nusidėjėlius, sukurk karštą savo Sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie, gyvendami taikoje ir broliškoje vienybėje, amžinai garbintų Tavo Sūnų Jėzų Kristų ir pasirinktų Tave ypatinga savo krašto globėja… O Marija, globok ir gink mūsų Lietuvą. Amen.

Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas

ŠVENTŲJŲ LAIPTŲ MALDA

Kristaus kančios apmąstymas (Jn 18, 28–19, 16)

 

Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velykų avinėlį. Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė: „Kuo jūs kaltinate šitą žmogų?“ Jie atsakė: „Jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę.“ Pilotas tarė: „Imkitės ir teiskite jį pagal savo Įstatymą.“...

Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „Sveikas, žydų karaliau!“ Ir daužė jam į veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: „Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės.“ Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė: „Štai žmogus! Aukštieji kunigai ir jų tarnai, pamatę jį, ėmė šaukti: Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus!“

Pradžios malda
Už ką, Viešpatie, priimi šį pažeminimą, kančią ir gėdingą mirtį? Tu atsiteisi už mano puikybę, už mano neklusnumą dangiškojo Tėvo valiai, kuri pareikšta per dešimt Dievo įsakymų ir per mano sąžinę. Šią valandą reikšdamas Tau, Viešpatie Jėzau, padėką ir meilę, noriu susikaupti maldoje ir atnaujinti savo pasiryžimą visiškai Tau pasiaukoti.

Maldos lipant Šventaisiais laiptais
Išreiškiama maldos intencija. Ant kiekvieno laipto atsiklaupus sukalbama Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui.

Užbaigos malda
Gerasis Jėzau! Dėkoju, kad leidai man eiti šiais Tavo kančios laiptais. Priimk menkus mano apmąstymus, maldas ir intencijas, dangiškasis Tėve! Pasigailėk manęs ir visos žmonijos, už kurią mūsų Išganytojas tiek daug kentėjo. Tegul Jo kančia atveda prie Tavęs. Amen.

Šiaulių katedra

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės vigilijos himnas

Paniekinę pasaulio džiaugsmą pigų,
Širdy įžiebę troškimus šventus,
Jūs sau laimėjot pergalių vainiką,
O mums atvėrėte dangaus vartus.

Apaštale paklydusių pagonių,
Didysis raktininke prie dangaus,
Gerai pažįstat jūs pasaulio skonį –
Skrydžius ir nuopuolius žmogaus.

Ir judu buvot gundomi ne kartą,
Bet likot savo žygiuose tvirti.
Jūs mirėte – ant kryžiaus ir nuo kardo,
Bet nemirė darbai jūs` atlikti.

Laimingas amžinasis miestas Roma:
Jis apšlakstytas kankinių krauju.
Ir jūs paklydusius vaikus Adomo
Sutvirtinot tikėjimu nauju.

Garbė, šlovė Švenčiausiajai Trejybei,
Valdovei žemės ir dangaus žvaigždžių!
Te Jos neišmatuojamai Didybei
Per amžius plauks giesmė iš mūs` širdžių!
Amen.

Kryžių kalnas

ATEINAM, ATEINAM...
Lacrima, 2008

Kad ir kokiame varge būtume – ligoti, vieniši, apleisti, visokių išmėginimų prislėgti, – mes niekada nesame vieni. Yra Kas mūsų visada laukia su meile ir paguodos taure. Argi nesakei, mūsų Gailestingasis Išganytojau: ateikite pas Mane visi..., Aš jus atgaivinsiu?

Visiems mums reikia Tavo Gailestingumo ir paguodos, bet priartėti prie Tavęs, sekti paskui Tave galime tiktai pasiėmę savo kryžius, kantriai nešdami savo naštas kasdieniu „savo kryžiaus keliu“.

Ateiname tad pas Tave, Viešpatie, į šį iš Tavo kenčiančios Širdies iškilusį Kryžių Kalną! Atnešame Tau savo brolių ir seserų, savo klumpančios Tėvynės ir savuosius kryžius. Ateiname iš toli ir iš arti, iš visų žemės kampelių, kur pažįstamas Nukryžiuotasis.

Atpirkėjas. Ateiname, nešdamiesi šiuos regimus Išganymo ženklus, liudydami Tavo begalinę meilę mums ir savo ištikimybę.

Norime savuosius kryželius priglausti prie Tavojo, Jėzau, kad įgytume stiprybės juos pakelti. Kad suklupę po naštos sunkumu įstengtume pakilti, Tavo malonės remiami.

Ateiname pas Tave, Kristau, Tavo kviečiami, sekdami paskui visus čia apsilankiusius varguolius, kad vieninga ir karšta visų malda per Kryžių priartintų mūsų ir visos Tėvynės prisikėlimą.

Dar kalba mums čia įmintos Tavo Vietininko Jono Pauliaus II pėdos, kviečia Jo pastatydintas Kryžius, pasitinkantis piligrimus iš viso pasaulio.

Taip, Kryžius – vienintelė mūsų Viltis! O Kryžių Kalnas, pats tiek kartų kryžiuotas, spindi mums Kristaus Pergalės spinduliais...

Ateinam, ateinam su savo kryžiais, priglaudę juos prie šios Palaiminimų Kalvos, išsinešime Tavo Ramybę. Amen.

Žemaičių Kalvarijos šventovė

JONO PAULIAUS II MALDA PAVEDANT ŽMONIJĄ, BAŽNYČIĄ, ŠEIMAS ŠVČ. M. MARIJOS GLOBAI
2000 10 08
Kasdien kalbama Žemaičių Kalvarijos Šventovėje

Marija, štai Tavo vaikai, susibūrę aplink Tave, ieško Tavo motiniškos globos ir su pasitikėjimu meldžia užtarimo. O Motina, melski už mus, užtarki mus, kad Dievo malonės nepraeitų veltui, bet ugdytų šventumą, į kurį visi esame pašaukti.

Norime patikėti Tau savo ateitį ir prašome lydėti mus gyvenimo kelyje. Jis toks nuostabus, bet kartu ir pilnas prieštaravimų. Galingos priemonės žmonių rankose gali šį pasaulį paversti gražiausiu sodu arba griuvėsiais. Šiandien žmogus pajėgia įsiterpti į pačias gyvybės gelmes: siekia gėrio arba pasiduoda puikybei, kuri skatina mokslą negerbti žmogiškosios būtybės. Kaip niekad anksčiau žmonija stovi kryžkelėje. Dabar ir vėl, o šventoji Mergele, mūsų išganymas yra vien tik Jėzuje, Tavo Sūnuje.

Kaip apaštalas Jonas trokštame pakviesti Tave, o Motina, į savo namus ir išmokti iš Tavęs vis labiau panašėti į Tavo Sūnų. „Moterie, štai Tavo vaikai!“ Mes dabar stovime prieš Tave, kad Tavo motiniškai globai patikėtume save pačius, Bažnyčią ir visą pasaulį. Melski už mus savo mylimąjį Sūnų, kad jis gausiai suteiktų Šventosios Dvasios, Tiesos Dvasios, kuri mums yra gyvybės šaltinis. Tegu Šventoji Dvasia atveria mūsų širdis teisingumui ir meilei, veda žmones ir tautas į tarpusavio supratimą ir taikos troškimą. Tau pavedame visus žmones, pradedant pačiais silpniausiais: dar negimusius kūdikėlius ir tuos, kurie gimsta skurde ir kančioje, jaunuolius, ieškančius gyvenimo prasmės, bedarbius, kenčiančius badą ir ligas. Tau pavedame suirusias šeimas, iš niekur nesulaukiančius pagalbos senus žmones ir visus, kurie yra vieniši ir netekę vilties. O Motina, Tu pažįsti Bažnyčios ir pasaulio kančias bei viltis. Pagelbėk savo vaikams kasdienybės išbandymuose ir paremk visų mūsų pastangas, kad tamsa neužgožtų šviesos. Tau, Išganymo Aušra, pavedame savo kelionę per naująjį tūkstantmetį, kad Tavo lydimi visi žmonės pažintų Kristų, pasaulio šviesą ir vienintelį Išganytoją, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

 
aukštyn